Obsah -
Objednávky e-mailem: info@game3d.cz


Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti KRYOBYTE s.r.o., se sídlem Zelená 28, Ostrava, 702 00, IČ: 61457345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , vložka C 36219 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového Game3D.cz.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupní smlouva

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit na základě: dohody stran, ustanovení v těchto podmínkach, nebo na základě zákonných důvodů.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že kupující svou objednávku dodatečně nepotvrdí, není prodávající povinen doručit zboží kupujícímu.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající si vyhrazuje pravo na odstoupení od smlouvý v případě, že vybrané zboží není dlouhodobě dostupné, nebo dojde k výrazné změně ceny. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • standardním bankovním převodem;
  • latbou pomocí platebních karet Visa, MasterCard, Visa Electron a Maestro
  • online platebními metodami PaySec
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

 • Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Tato lhůta začína běžet den následující od převzetí zboží. Pro uplatnění tohoto práva zašlete vlastnoručně podepsané odstoupení od smlouvy nejlépe včetně zboží na adresu:
  Kryobyte s.r.o., Stonava č.p. 49, Stonava, PSČ: 734 34,
  Podrobné informace jak postupovat najdete zde a jsou nedílnou součástí těchto podmínek.
 • Pro uplatnění tohoto práva musí být odstoupení od smlouvy doručeno na výše uvedenu adresu společnosti nejozdějí 14. den od převzetí.
 • Zboží a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud bude prodávajícímu zasláno na dobírku, bude-li zřejmě použité, poškozené, nekompletní anebo jakkoliv nezpůsobilé k dalšímu prodeji. U softwaru (programů a videoher) nesmí být porušen originální obal. V takovém případě bude zboží zasláno zpět kupujícímu a na náklady kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží v těchto případech:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.
 • Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle dle § 53 odst. 7 obč. zák. má prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím. Tyto případy jsou vždy řešeny individuálně.

Dodací podmínky

 • Způsoby přepravy a ceny jsou specifikovány v této příloze
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2012.
Obsah -

Zboží bylo přidáno do košíku.